Kancelaria notarialna

Zakres czynności notarialanych

Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” Notariusz sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe itp., sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, a także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, jak również inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynnością notarialną dokonywaną najczęściej są akty notarialne. W tej formie dokonywane są liczne czynności notarialne, takie jak: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dożywocie, testamenty, pełnomocnictwa itd. Przed dokonaniem czynności Notariusz udziela kompleksowej, bezpłatnej informacji na temat dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności oraz wiążących się z nią kosztów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: notariuszbemowo.waw.pl.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej związanej z nieruchomością podstawową informacją jest numer księgi wieczystej, na podstawie której Notariusz zbada, jaki jest stan prawny nieruchomości. Niezbędnym dokumentem, który musimy dostarczyć Notariuszowi jest podstawa nabycia nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia itd. W przypadku nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku dodatkowo konieczne będzie zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego. W przypadku nieruchomości gruntowych niezbędny jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto należy dostarczyć wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie odłączana do nowej księgi wieczystej - wyrys z mapy ewidencyjnej. W przypadku, gdy następuje podział, potrzebna jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych. Często konieczne jest też przedstawienie dowodu opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat eksploatacyjnych, a w przypadku lokali mieszkalnych zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu. Przy czynnościach notarialnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu niezbędne jest zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu. Oprócz właściwych dokumentów, do czynności notarialnej konieczne jest podanie danych osobowych stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i jego data ważności, PESEL), dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP), wartości rynkowej działki (cena sprzedaży), numeru konta bankowego oraz warunków i daty wydania nieruchomości.